POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa informacje dotyczące zbierania danych osobowych nabywców usług oraz sposób ich przetwarzania w zakresie działań związanych z wykonaniem umowy. Stosowane przez nas zabezpieczenia zapewniają ochronę danych na poziomie wymaganym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Celem niniejszej Polityki jest zaprezentowanie w przejrzysty sposób jak gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy powierzone nam dane osobowe.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest ENCE PENCE MATEUSZ WAGNER z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy Placu fabrycznym 2/8, NIP 5472082640.

ADO decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.

W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt na:

e-mail: kontakt@ence-pence.eu

lub na adres:

Ence Pence Mateusz Wagner

43-300 Bielsko-Biała

Plac fabryczny 2/8

Jakie dane są przetwarzane?

Zbieramy dane osobowe w następujący sposób:

1. Rejestracja

Otrzymane od Państwa dane osobowe wykorzystujemy jedynie do celów właściwej realizacji konkretnej usługi. Dane te mogą również zostać użyte do celów analiz statystycznych mających na celu zwiększanie jakości obsługi i poziomu świadczonych usług jak również do celów komunikacji z Państwem. Nigdy nie udostępniamy osobom trzecim, bez wyraźnej prośby Użytkownika, jego danych osobowych.

2. Biuletyn ofert szkoleniowych

Podane podczas zapisu do biuletynu ofert szkoleniowych dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynu ofert szkoleniowych.

3. Kontakt

Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji, zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, zapytanie, ofertę współpracy, zamówienie, reklamację.

Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług to: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres firmy, NIP).

Podczas Twojej aktywności w serwisach internetowych zbierane są następujące dane: odwiedzane strony, czas wizyty, kliknięcia, historie, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym jego lokalizację: np. adres IP, typ przeglądarki.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

• realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

• realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

• weryfikacji tożsamości (Osoby, dla której usługi są dostarczane) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

• rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

• ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi świadczyć w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem lub utratą:

• Nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych;

• Nasze serwisy internetowe umieszczone są na serwerach zaufanych firm hostingowych, gdzie przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie centrach hostingowych w Polsce.

Jak długo dane są przetwarzane?

Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

• w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia,

• w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),

• w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

• prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych,

• prawo do żądania sprostowania danych,

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo do usunięcia danych,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

• prawo do cofnięcia zgody,

• prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych,

• prawo wniesienia żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych

• prawo wniesienia żądania sprostowania jej danych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Komu udostępniamy dane?

Dane osobowe mogą być udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, między innymi.: dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowości, agencjom marketingowym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Ence Pence Mateusz Wagner na podstawie zawartych umów. Zapewniamy przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie specjalnej umowy z administratorem z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

W jaki sposób przeprowadzimy zmiany w Polityce Prywatności

Wciąż rozwijamy nasze usługi, niektóre z nich mogą w przyszłości wymagać zmian w Polityce Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce Prywatności dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Państwa o nich poprzez wysłanie wiadomości email, telefonicznie i/lub przez wyraźny komunikat na stronie: www.ence-pence.eu. Dlatego prosimy o uważne czytanie pojawiających się powiadomień i komunikatów.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W związku z prowadzoną przez działalnością możemy korzystać z usług podmiotów, które mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże zawsze zanim skorzystamy z usług takiego podmiotu, który miałby lub mógłby uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, zawrzemy z takim podmiotem umowę transferową w oparciu o tzw. Standardowe Klauzule Umowne, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO.

Postanowienia końcowe

• W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

• O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności powiadomienie nastąpi poprzez e-mail.

• Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 r.